Kegiatan UKM IKM Taddabur Alam ke 7 di Gedung PCNU Warung Asem Batang - STMIK Widya Pratama Pekalongan

Kegiatan UKM IKM Taddabur Alam ke 7 di Gedung PCNU Warung Asem Batang

09 Februari 2023


     Unit Kegiatan Mahasiswa - UKM Ikatan Keluarga Muslim Taddabur alam ke 7 di gedung PCNU Warung Asem Batang.